Informatii privind protectia prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea AMANET AUTO SRL cu sediul social in localitatea Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 31 Parter, sector. 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3043/2014 si CUI 32914790, este o institutie financiara nebancara infiintata in baza Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Societatea AMANET AUTO SRL se obliga sa prelucreze, direct sau prin imputerniciti, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, la care are acces in desfasurarea activitatilor specifice, in conditii de confidentialitate si securitate, fiind instituite toate masurile tehnice si organizatorice care sa permita conformarea activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal la cerintele in materie de  securitate a prelucrarii acestor date (Regulamentul UE 2016/679 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si legislatia nationala subsecventa).

Categoriile de persoane vizate ale caror date cu caracter personal fac obiectul procesului de prelucrare de catre catre societatea AMANET AUTO SRL sunt urmatoarele:

 • Persoanele fizice care solicita in nume personal sau in calitate de reprezentanti ai unor entitati juridice, oferte de servicii creditare (prin contracte de creditare se inteleg toate variantele de finantare disponibile in portofoliul AMANET AUTO SRL);
 • Persoanele fizice, semnatare ale contractelor de creditare, in calitate de beneficiari ai contractului de amanet sau reprezentanti legali ai beneficiarului contractului de amanet;
 • Persoanele fizice ce detin calitatea de actionar/asociat, administrator, director, reprezentant legal, mandatar, beneficiar real al clientilor si potentialilor clienti persoane juridice si/sau garantilor;
 • Persoanele fizice ce detin calitatea de garant in cadrul contractelor de amanet in analiza si/sau incheiate cu clientii;
 • Persoanele fizice ce detin calitatea de parteneri contractuali ai clientilor si potentialilor client ai AMANET AUTO SRL (de ex: debitori ai creantelor cesionate cu titlu de garantie in favoarea AMANET AUTO SRL)
 • Persoanele fizice, reprezentanti legali ai partenerilor contractuali ai societatii AMANET AUTO SRL.;
 • Persoanele fizice, angajate sau colaboratori ai AMANET AUTO SRL;
 • Alte categorii de persoane fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in mod incidental

In conformitate cu reglementarile in vigoare, persoanele vizate beneficiaza si pot exercita urmatoarele drepturi garantate acestora:

 1. Dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate si conditiile de prelucrare;
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, inclusiv informatii referitoare la sursa de obtinere a datelor, scopurile prelucrarii, categoriile de destinatari etc;
 3. Dreptul la rectificarea datelor, constand inclusiv in completarea acestora;
 4. Dreptul de opozitiela prelucrarea datelor sale cu caracter personal, din motive legate de situatia sa particulara si care au prioritate fata de interesele AMANET AUTO SRL;
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri;
 6. 6. Dreptul de a se adresa Autoritatii de supraveghere
 7. Dreptul de a fi uitat – Persoana vizata poate cere societatii AMANET AUTO SRL stergerea datelor cand: (i) prelucrarea datelor nu mai este necesara; (ii) se retrage consimtamantul si nu exista temei legal pentru continuarea prelucrarii; (iii) prelucrarea se face in scop de marketing; (iv) prelucrarea s-a realizat ilegal; (v) exista o obligatie legala a operatorului in acest sens.
 8. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita societatii AMANET AUTO SRL restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal:
 • pe perioada în care persoana contestă exactitatea datelor
 • când prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii, solicitând restricționarea
 • operatorul nu mai are nevoie de date, dar persoana le solicită pentru o acțiune pe rol instanței
 • dacă persoana s-a opus prelucrării, pe perioada verificării
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizata poate obtine datele furnizate societatii AMANET AUTO SRL intr-un format structurat, care poate fi citit automat, daca:
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate

Persoana vizată poate cere ca datele sale personale să fie transmise direct de la un operator la altul, dacă este fezabil tehnic.

*Avand in vedere faptul ca o data exprimat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si incheierea Contractului de amanet, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara atat pentru executarea contractului cat si in vederea conformarii AMANET AUTO SRL la cerintele legale de evidenta si raportare, solicitarea de stergere a datelor determina automat incetarea tuturor contractelor in vigoare si se realizeaza limitat, doar in ceea ce priveste acele categorii de date care, in functie de legislatia aplicabila institutiilor financiar nebancare, nu sunt obligatorii a fi pastrate in scopuri de evidenta, raportare sau limitare a prejudiciilor determinate de un potential comportament contractual neconform al clientului/persoanelor vizate.

Lipsa acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pune societatea AMANET AUTO SRL in imposibilitatea de a oferi/mentine in vigoare serviciile de creditare solicitate.

Societatea AMANET AUTO SRL colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate exclusiv in urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de creditare – amanet (inclusiv etapa prealabila a analizei de risc, evaluarii bonitatii clientului);
 • Respectarea obligatiilor legale ce ii revin in calitate de institutie financiara nebancara (inclusiv obligatiile de cunoastere a clientelei, monitorizare tranzactii si raportare, in calitate de entitate raportoare in baza prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si a legislatiei subsecvente; obligatii in materie de evidenta a salariatilor si protectia muncii; obligatii financiar-contabile etc), in scop probatoriu si de arhivare;
 • In scop de marketing, pentru comunicari comerciale aferente produselor si/sau serviciilor contractate de Cienti si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite.

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate de catre societatea AMANET AUTO SRL, pentru fiecare dintre scopurile anterior mentionate este:

 • Necesitatea indeplinirii de catre AMANET AUTO SRL a unor obligatii legale si a unor sarcini ce servesc interesului public (de ex. obligatia de cunoastere a clientelei, monitorizare a tranzactiilor si raportare in baza prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, calificata conform art. 22 alin. 4 din lege ca necesara in vederea ducerii la indeplinire a unor masuri de interes public);
 • Consimtamantul persoanelor vizate;
 • Contractul de creditare – amanet la care persoana vizata este parte si/sau Cererea de creditare a potentialului client adresata AMANET AUTO SRL inainte de incheierea contractului;
 • Interesul legitim* al societatii AMANET AUTO SRL, in calitate de furnizor de servicii de creditare, in sensul prevenirii si limitarii pagubelor si prejudiciilor determinate de un potential comportament neconform al clientului/potentialului client/persoanelor vizate.

* In cazul in care prelucrarea datelor se face exclusiv justificat de interesul legitim al AMANET AUTO SRL., se va determina daca, in cazuri individuale, exista premizele ca interesele persoanei vizate sa fie prevaleze, caz in care datele cu caracter personal nu vor mai fi procesate in interesul legitim al AMANET AUTO SRL.

Categoriile de date care fac obiectul prelucrarii sunt:

 • Numele si prenumele;
 • Cetatenia;
 • Data si locul nasterii;
 • Date bancare (IBAN, titular cont);
 • Semnatura;
 • Telefon/fax/adresa e-mail;
 • Adresa (domiciliu si resedinta);
 • Codul numeric personal (din categoria datelor cu caracter special);
 • Seria si numarul actului de identitate/pasaportului (din categoria datelor cu caracter special);
 • Statut familial (inclusiv persoane in intretinere);
 • Ocupatia/Functia/Angajatorul;
 • Cuantumul si tipul veniturilor;
 • Situatie economico-financiara (ex: proprietati mobiliare/imobiliare)
 • Statut persoana expusa public si functie detinuta, statut membru de familie sau persoana apropiata unei persoane expusa public;

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal colectate sunt:

 • Autoritati ale statului (autoritati de reglementare si control, autoritati fiscale, sisteme de evidenta de natura birourilor de credit etc);
 • Notari publici, avocati, executori judecatoresti, institutii bancare la care persoanele vizate detin conturi;
 • Parteneri contractuali ai AMANET AUTO SRL catre care sunt externalizate anumite servicii (ex: evidenta contabila, audit, protectia muncii, medicina muncii, personal si salarizare), parteneri care respecta cerintele impuse de legislatia in vigoare in materie de protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Parteneri contractuali ai AMANET AUTO SRL (entitati reglementate din categoria institutiilor de credit, care asigura sursele de finantare ale IFN), parteneri care respecta cerintele impuse de legislatia in vigoare in materie de protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Societati de asigurare.
 • Alte societati din cadrul grupului AMANET AUTO SRL, supuse unui regim legal similar in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pentru perioada de timp stipulata in dispozitiile legale specific pietei de creditare prin intermediul institutiilor financiare nebancare. La expirarea duratei de prelucrare, datele cu caracter personal vor fi sterse sau vor fi transformate in date anonime si prelucrate in scopuri statistice.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice alte intrebari suplimentare referitoare la prelucrarea de catre societatea AMANET AUTO SRL a datelor cu caracter personal, persoana vizata poate contacta societatea prin oricare dintre urmatoarele modalitati, cu indicarea expresa a Responsabilului pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (“Responsabil DPO”), ca destinatar al corespondentei:

 • Email – la adresa dpo@amanetauto.ro;
 • Personal – la adresa sediului social: Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 31, bloc 29, Parter, sector 2 sau la adresa sediului secundar (punct de lucru) al societatii noastre din Constanta, Bld. Aurel Vlaicu, sola 58, parcela A592/80, jud. Constanta;
 • Printr-o cerere transmisa prin posta la adresa sediului social: Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 31, bloc 29, Parter, Camera 1, sector 2.

Pentru orice nemultumire in legatura cu procesul de prelucrare date cu caracter personal de catre societatea AMANET AUTO SRL, persoana vizata are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari referitoare la procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurat de societatea AMANET AUTO SRL sunt disponibile pe site-ul oficial al societatii www.amanetauto.ro.